Nevarne snovi

Ikona poučevalne enote Cilji
Poznam slikovne in črkovne oznake nevarnih snovi.

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Pod vsako od slikovnih oznak vpišite pripadajočo črkovno oznako.
       
  
  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Dopolnite besedilo s črkovnimi oznakami nevarnih snovi.
Eksplozivne snovi imajo oznako . Vnetljive snovi imajo oznako , zelo lahko vnetljive snovi pa . Oksidativne snovi imajo  oznako , jedke snovi imajo oznako , okolju nevarne snovi pa oznako . Strupene snovi imajo oznako , zelo strupene snovi pa . Zdravju škodljive snovi imajo oznako , dražilne snovi pa .
  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Prikazane so GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) slikovne oznake, označene s številkami od 1 do 9. Dopolnite besedilo.
 
 
 
 1 2
3
4
5
         
 
6
7
8
9
 

Oznaka za plin pod tlakom ima številko . Oznaka za vnetljivo snov ima številko . Oznaka za akutno strupeno snov ima številko . Oznaka za eksplozivno snov ima številko . Oznaka za oksidativno snov ima številko . Oznaka za akutno nevarnost ima številko . Oznaka za okolju nevarno snov ima številko . Oznaka za jedko snov ima številko . Oznaka za rakotvorno, mutageno oz. snov strupeno za razmnoževanje ima številko .

  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Dopolnite besedilo.
Obvestilne oznake, ki navajajo varnostna navodila, označujemo s črko (angleška beseda ). Opozorilne oznake, ki navajajo nevarnost snovi, označujemo s črko (angleška beseda ).